Objednávka S-CRM.eu

Vyplňte prosím objednávkový formulář a odešlete jej tlačítkem Objednat.

Objednávka S-CRM.eu

První platba včetně jednorázového zřizovacího poplatku:
10000,- Kč
Další platby podle vybraného fakturačního období:
,- Kč
OBCHODNÍ PODMÍNKY pro užívání počítačového programu S-CRM.eu a související vztahy Poslední úprava: 16.7.2023 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě licenční smlouvy k počítačovému programu „S-CRM.eu“ (dále jen „licenční smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem, kterým je podnikatel Jurij Januševskij, IČ: 44913834, místo podnikání Lažany 63, 364 52 Stědrá (dále jen „poskytovatel“), a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nabyvatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese https://in.s-crm.eu (dále jen „webové rozhraní“). Počítačový program „S-CRM.eu“ – serverová aplikace - slouží zejména pro správu informací souvisejících s pořádáním seminářů, kurzů, školení a obdobných akcí, přičemž podrobnější specifikace tohoto počítačového programu je umístěna na internetové adrese https://www.s-crm.eu (dále jen „software“). 1.2.Obchodní podmínky taktéž upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele při provozu software na serveru poskytovatele a dále vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele ohledně zpracování osobních údajů. 1.3.Software je poskytovatelem poskytován pro užití na serveru poskytovatele, kdy poskytovatel za podmínek stanovených níže taktéž zajišťuje instalaci, hosting a provoz software. Software je poskytovatelem poskytován ve více variantách s různou funkcionalitou. 1.4.Software včetně jeho funkcionality se může v průběhu účinnosti licenční smlouvy měnit, a to v důsledku jeho úprav (patches), aktualizací (updates) či vylepšení (upgrades). 2.UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY 2.1.Webové rozhraní obsahuje informace o jednotlivých variantách software, které je možné si u poskytovatele objednat, a to včetně jejich základní funkcionality a uvedení cen těchto jednotlivých variant software. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Nabídka poskytovatele na uzavření licenční smlouvy je aktuální po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní. Tímto není omezena možnost poskytovatele uzavřít licenční smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky na poskytnutí licence k software umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít licenční smlouvu za těchto podmínek. 2.2.Pro zaslání návrhu na uzavření licenční smlouvy poskytovateli vyplní nabyvatel formulář ve webovém rozhraní. Návrh na uzavření licenční smlouvy odešle nabyvatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v návrhu na uzavření licenční smlouvy jsou poskytovatelem považovány za správné. Po odeslání návrhu na uzavření smlouvy nabyvatelem poskytovatel potvrdí tuto skutečnost nabyvateli ve webovém rozhraní. 2.3.Smluvní vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem vzniká doručením akceptace návrhu na uzavření licenční smlouvy nabyvateli. 2.4.Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít licenční smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily licenční smlouvu (včetně obchodních podmínek). 2.5.Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání licenční smlouvy. Náklady vzniklé nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy si hradí nabyvatel sám. 3. PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY 3.1.Poskytovatel se licenční smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít software (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl.9 obchodních podmínek. 3.2.Software je poskytovatelem poskytován výhradně pro užití na serveru poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje zajistit provoz software na vlastním serveru v základním rozsahu (dále jen „služba“), a to v souladu s čl.8 obchodních podmínek. 3.3.Poskytovatel se dále zavazuje zpracovávat osobní údaje zadané do software nabyvatelem, a to v souladu s ustanovením čl.10 obchodních podmínek. 3.4.Nabyvatel se licenční smlouvou zavazuje hradit poskytovateli odměnu v souladu s čl.5 obchodních podmínek. 4. LICENCE K SOFTWARE 4.1.Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci nevýhradní. 4.2.Licence je poskytována bez územního omezení (čl.18.1). 4.3.Nabyvatel je oprávněn software užít zhotovením rozmnoženiny software (instalace) na server poskytovatele a jeho sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu. Nabyvatel je tak zejména oprávněn zhotovit rozmnoženinu, která je nezbytná k zavedení a uložení software do paměti počítače – serveru, jakož i pro zobrazení, provoz a přenos v síti Internet, za účelem zpřístupnění software veřejnosti. Oprávnění podle tohoto článku je nabyvatel oprávněn vykonávat výhradně prostřednictvím poskytovatele. 4.4.Nabyvatel je oprávněn software užít výhradně pro svou vlastní potřebu. K software mohou přistupovat a jeho funkce využívat jako koncoví uživatelé pouze zaměstnanci nabyvatele a jeho smluvní partneři. 4.5.Nabyvatel nabývá licenci okamžikem uzavření uhrazení licenční odměny. Licence je poskytnuta na dobu stanovenou v licenční smlouvě (dle objednané varianty software). Po skončení účinnosti licence je nabyvatel povinen ukončit užití software. Věcný rozsah užití software (počet evidovaných subjektů, počet rozesílaných emailů) je stanoven v licenční smlouvě (dle objednané varianty software), přičemž tento věcný rozsah užití může být nabyvatelem se souhlasem poskytovatele jednou za kalendářní měsíc změněn. 4.6.Rozsah užití software může být omezen technickými prostředky ochrany práv poskytovatele. 4.7.Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu z licenční smlouvy (obchodních podmínek) a v souladu s určením software. Užití software prostřednictvím automatických procesů nebo robotů není dovoleno. 4.8.Nabyvatel není povinen licenci využít. Tímto není dotčen čl. 5 obchodních podmínek. 4.9.Nabyvatel nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence). Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. 4.10.V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných změn software ze strany poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněnému software. Poskytovatel není povinen tyto změny provádět. 4.11.Nabyvatel není oprávněn provádět změny software. 5.ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1.Nabyvatel je povinen uhradit poskytovateli odměnu ve výši stanovené v licenční smlouvě (dle objednané varianty software). 5.2.V případě, že odměna poskytovatele je v licenční smlouvě smluvena jako jednorázová, je splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření licenční smlouvy, a to bezhotovostně na účet poskytovatele č. 2300147054/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“). 5.3.V případě, že odměna poskytovatele je v licenční smlouvě smluvena jako opakované plnění, je splatná vždy nejpozději 5 dnů před začátkem období, za které je licenční odměna hrazena, a to bezhotovostně na účet poskytovatele. 5.4.V případě, že dojde ke změně věcného rozsahu užití software podle čl.4.5 obchodních podmínek (změna varianty software), začíná touto změnou nové platební období. Poměrná (nevyužitá) část odměny uhrazená nabyvatelem na předchozí variantu software bude započtena vůči nároku poskytovatele na novou odměnu. 5.5.Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 5.6.V případě bezhotovostní platby je nabyvatel povinen uhrazovat odměnu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek nabyvatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. 5.7.Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě licenční smlouvy nabyvateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel nabyvateli po uhrazení licenční odměny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu nabyvatele. Na žádost nabyvatele zašle poskytovatel nabyvateli daňový doklad – fakturu v tištěné podobě. 5.8.V případě prodlení nabyvatele s placením odměny podle licenční smlouvy vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Výše úroků z prodlení je smluvními stranami smluvena s ohledem na konkrétní okolnosti případu ve smyslu ustanovení § 369a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 6.UŽITÍ SOFTWARE NABYVATELEM 6.1.Rozmnoženina software bude nabyvateli poskytnuta zprovozněním na serveru poskytovatele. 6.2.Nabyvatel bere na vědomí, že software a další počítačové programy tvořící webové rozhraní jsou chráněny autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití software nebo další počítačové programy tvořící webové rozhraní. 6.3.Nabyvatel není oprávněn provádět změny a dekompilaci software. 6.4.Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv poskytovatele. 6.5.Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy. Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům. 7.SUPERUŽIVATELSKÝ ÚČET 7.1.Ke zprovoznění software dojde na základě uhrazení licenční odměny nabyvatelem, přičemž nabyvateli bude vytvořen superuživatelský účet. Ze svého superuživatelského účtu může nabyvatel provádět superuživatelskou správu software. 7.2.Údaje uvedené v superuživatelském účtu je nabyvatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené nabyvatelem v superuživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. 7.3.Přístup k superuživatelskému účtu je zabezpečen superuživatelským jménem a heslem. Nabyvatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho superuživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany nabyvatele. 7.4.Nabyvatel není oprávněn umožnit využívání superuživatelského účtu třetím osobám. 7.5.Poskytovatel může po skončení licence k software superuživatelský účet zrušit. 7.6.Nabyvatel bere na vědomí, že superuživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob. 8.POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 8.1.Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně nabyvatele nebo jiných osob. Služby tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. 8.2.Poskytovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s tímto oprávněním může poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování služby za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny software nebo jiných počítačových programů (dále jen „odstávka služby“). 8.3.Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb. 8.4.V případě, že k poruše v poskytování služby došlo z důvodů na straně nabyvatele, zavazuje se nabyvatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění této poruchy. V ostatních případech nese náklady spojené s odstraňováním poruchy poskytovatel. 8.5.Poskytování služby zajišťuje poskytovatel také prostřednictvím třetích osob. 9.VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NABYVATELEM 9.1.Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám. V případě, že nabyvatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se nabyvatel tuto škodu poskytovateli nahradit. 9.2.Nabyvatel nesmí superuživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služeb další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Nabyvatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je umístěn software, zatěžovat automatizovanými požadavky. 9.3.Nabyvatel nesmí v rámci služby ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací (včetně zasílání zpráv elektronickou poštou), jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti: 9.3.1.zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, 9.3.2.porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků. 9.4.Nabyvatel nesmí v rámci služby ukládat informace nebo umožnit přenos informací (včetně zasílání zpráv elektronickou poštou), jejichž obsah je pornografický nebo odkazuje na pornografické materiály. 9.5.Nabyvatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení (spam). Nabyvatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing). Nabyvatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry. 9.6.Nabyvatel nesmí při využívání služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. 9.7.Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných nabyvatelem. Nabyvatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony nabyvatele (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě). 9.8.Přístup ke službě je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Nabyvatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu ke službě a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany nabyvatele. 10.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ 10.1.V souvislosti s provozem software bude ze strany poskytovatele (z popudu nabyvatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů klientů nabyvatele či jiných osob ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Strany této smlouvy jsou si vědomy skutečnosti, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a podle čl. 4 bod 7 GDPR vystupuje nabyvatel při plnění této smlouvy jako správce osobních údajů a poskytovatel podle čl. 4 bod 8 GDPR v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů je součástí licenční smlouvy i smlouva o zpracování osobních údajů podle ustanovení § 6 zákona o ochraně osobních údajů a v souladu s GDPR. 10.2.Ke zpracování osobních údajů bude ze strany zpracovatele docházet výlučně za účelem plnění povinností z licenční smlouvy, zejména za účelem uložení a zpracování dat. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění povinností plynoucích z těchto obchodních podmínek a nesmí porušit žádnou povinnost uloženou zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. 10.3.Osobním údajem se pro účely této smlouvy rozumí informace týkající se klientů nabyvatele nebo jiných fyzických osob, které podléhají ochraně zákona o ochraně osobních údajů a GDPR a které byly nabyvatelem uloženy na server poskytovatele v souvislosti s provozem software (dále jen „osobní údaje klientů“). 10.4.Kategorie osobních údajů: identifikační a další údaje subjektů údajů 10.5.Kategorie subjektů údajů: zákazníci a zájemci o služby a produkty 10.6.Typ osobních údajů: nebudou zpracovávány citlivé osobní údaje, ani osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. 10.7.Licenční smlouvou nabyvatel pověřuje poskytovatele ke zpracování osobních údajů klientů. Poskytovatel je povinen zpracovávat osobní údaje klientů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Nabyvatel bere na vědomí, že jestliže poskytovatel zjistí, že nabyvatel porušuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů (§ 8 zákona o ochraně osobních údajů). 10.8.Poskytovatel pro plnění licenční smlouvy používá služeb těchto dvou subdodavatelů: - Poskytovatel serverhostingu Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, Germany - Obchodní a administrativní spolupráce Magdaléna Januševská Polanská, IČO: 74094131 Subdodavatelé jsou prověření z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel serverhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádné zabezpečení serveru, a tedy nese odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Nabyvatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel serverhostingu. Nabyvatel dále uděluje poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, poskytovatel však musí nabyvatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách. 10.9.Poskytovatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit pokyny nabyvatele. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu nabyvatele předávat osobní údaje klientů třetím osobám. 10.10.Ke zpracování osobních údajů klientů bude docházet po dobu účinnosti licenční smlouvy a dále po dobu, která je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele. 10.11.Poskytovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů klientů. Poskytovatel chrání osobní údaje omezením přístupu k datům pouze pro autorizované osoby a šifrovanou komunikací se servery. 10.12.Poskytovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji klientů o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám. Tyto osoby budou smluvně vázány povinností mlčenlivosti. 10.13.Poskytovatel se zavazuje být nabyvateli nápomocen při zajištování souladu s povinnostmi podle GDPR. 10.14.Poskytovatel je povinen do třiceti (30) dnů od skončení licence odstranit ze svého serveru všechny informace (data) uložené zde nabyvatelem, včetně osobních údajů. 11.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 11.1.Nabyvatel není ve vztahu k poskytovateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 11.2.Nabyvatel je povinen zajistit dodržování ustanovení obchodních podmínek také ze strany koncových uživatelů. V případě, že dojde k porušení ustanovení obchodních podmínek koncovým uživatelem, odpovídá nabyvatel poskytovateli jako by obchodní podmínky porušil sám. 11.3.Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno nabyvatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány). 12.ZMĚNY SOFTWARE 12.1.Na základě zvláštních smluvních ujednání může poskytovatel na žádost nabyvatele provést změny software (včetně změny funkcionality). 13.ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 13.1.Nabyvatel bere na vědomí, že software není vhodný k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je software užíván. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání software může dojít k chybám v software. 13.2.Nabyvatel dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti software, která není výslovně uvedena ve specifikaci software, se za vadu nepovažuje. 13.3.Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po předání software. 13.4.Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací software ze strany nabyvatele nebo třetích osob. 13.5.Nabyvatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě nabyvatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení nabyvatele, za zálohovaní dat nabyvatelem, za stav ostatního programového vybavení nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení nabyvatele. 13.6.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Práva nabyvatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady uplatňuje nabyvatel u poskytovatele v místě jeho podnikání nebo elektronickou poštou. 13.7.V případě vzniku škody na straně nabyvatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady software si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování licence omezení náhrady této případné škody vzniklé nabyvateli tak, že celková náhrada škody včetně ušlého zisku je omezena výší poměrné části licenční odměny za jeden (1) měsíc užívání software. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením licenční smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda včetně ušlého zisku, jež by mohla nabyvateli v důsledku vad software vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající poměrnou část licenční odměny za jeden (1) měsíc užívání software. 14.OCHRANA INFORMACÍ 14.1.Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství poskytovatele. Důvěrnými informacemi jsou pak principy, metody a postupy, na kterých je založen software (včetně zdrojového kódu software) či ostatní technické know-how poskytovatele. 14.2.Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Nabyvatel nesmí bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít k software přístup. 14.3.Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana. 14.4.Ustanovení tohoto článku (čl. 14) nejsou dotčena ukončením účinnosti licenční smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost skončí nejdříve deset (10) let po ukončení účinnosti licenční smlouvy. 15.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NABYVATELE A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 15.1.Ochrana osobních údajů nabyvatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a GDPR. 15.2.Nabyvatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, adresa elektronické pošty a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 15.3.Nabyvatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení superuživatelského účtu, realizace práv a povinností z licenční smlouvy a zasílání informací a obchodních sdělení nabyvateli. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 15.4.Nabyvatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém superuživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do superuživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích. 15.5.Zpracováním osobních údajů nabyvatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nabyvatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu nabyvatele předávány třetím osobám. 15.6.Nabyvatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Nabyvatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele. 15.7.V případě, že by se nabyvatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nabyvatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 15.7.1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, 15.7.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost nabyvatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má nabyvatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění nabyvatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 15.8.Požádá-li nabyvatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 15.9.Nabyvatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu nabyvatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu nabyvatele. 16.ODSTOUPENÍ OD LICENČNÍ SMLOUVY 16.1.Nabyvatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 občanského zákoníku, je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od licenční smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s poskytováním plnění ze strany poskytovatele. 16.2.Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší povinnost vyplývající z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek) či zasáhne do autorských práv k software. 16.3.Poskytovatel je oprávněn licenční smlouvu ohledně poskytování služby kdykoliv vypovědět v případě, kdy se rozhodne ukončit službu (poskytování software na vlastním serveru). V takovém případě bude poskytovatel nabyvatele informovat o své výpovědi licenční smlouvy ohledně poskytování služby zasláním oznámení na elektronickou adresu uvedenou v superuživatelském účtu nabyvatele nebo vystavením oznámení na webových stránkách poskytovatele, a to nejméně tři (3) měsíce před ukončením poskytování služby. V případě, že dojde k výpovědi licenční smlouvy podle tohoto článku, je poskytovatel povinen vrátit nabyvateli poměrnou část uhrazené licenční odměny, a to za dobu, po kterou nemohl nabyvatel software užívat. 16.4.Nabyvatel je oprávněn licenční smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Výpověď je účinná jejím doručením poskytovateli a licenční smlouva zaniká pět (5) pracovních dní po účinnosti této výpovědi. Nabyvateli nevzniká nárok na vrácení již uhrazené odměny. 17.DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚKONY 17.1.Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s licenční smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Nabyvateli je doručováno na adresu elektronické pošty. 17.2.Zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty. 18.ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 18.1.Pokud právní vztah založený licenční smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 18.2.Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých na základě licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní je v obchodních věcech v případě věcné příslušnosti okresního soudu v prvním stupni příslušný Obvodní soud pro Prahu 1 a v případě věcné příslušnosti krajského soudu v prvním stupni je příslušný Městský soud v Praze. 18.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve zvláštní licenční smlouvě. Odchylná ujednání v licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 18.4.Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást licenční smlouvy. Licenční smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Licenční smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 18.5.Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 18.6.Poskytovatel je k činnosti podle licenční smlouvy oprávněn na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování. 18.7.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky licenční smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 18.8.Licenční smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná. 18.9.Kontaktní údaje poskytovatele: adresa místa podnikání Lažany 63, 364 52 Stědrá, adresa elektronické pošty in@s-crm.eu, telefon +420-721594943.
V Lažanech dne 19.06.2024